Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Sự thành đạt của doanh nghiệp bắt đầu từ việc quản lý!

Dịch vụ Tư vấn quản lý của HORIZON hỗ trợ khách hàng của mình ở tất cả các khâu trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Khi thành lập doanh nghiệp:

    -    Tư vấn ngành nghề kinh doanh

    -    Tư vấn hình thức tổ chức kinh doanh

    -    Tư vấn xây dựng Điều lệ Cty

    -    Tư vấn thành lập doanh nghiệp

    -    Tư vấn khởi sự doanh nghiệp

Khi điều hành doanh nghiệp:

    -     Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

    -     Xây dựng quy chế điều hành của Giám đốc

    -     Xây dựng quy chế tổ chức và quan hệ trong điều hành doanh nghiệp 

    -     Xây dựng quy chế tài chính

    -     Xây dựng quy chế kinh doanh

    -     Xây dựng quy chế sản xuất

    -     Xây dựng quy chế nhân sự và tiền lương

    -     Xây dựng quy chế hành chính và bảo mật thông tin..

Khi tái cấu trúc doanh nghiệp:

    -     Cổ phần hóa doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp ngoài quốc doanh

    -     Sáp nhập doanh nghiệp

    -     Chia, tách doanh nghiệp

    -     Thành lập tập đoàn kinh doanh

    -     Bán, cho thuê doanh nghiệp

Khi giải thể doanh nghiệp:

    -     Phá sản doanh nghiệp

    -     Giải thể doanh nghiệp

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử