Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
  • Kiểm toán theo luật định (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản)
  • Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
  • Kiểm toán chi phí hoạt động
  • Kiểm toán nội bộ
  • Định giá doanh nghiệp
  • Soát xét thông tin tài chính
  • Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
  • Soát xét việc tuân thủ pháp luật

 

Xem tất cả

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử