Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Thiết lập hệ thống kiểm Soát nội bộ

Chúng tôi luôn nắm vững mục tiêu kiểm toán là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản là: tuân thủ pháp luật của Nhà Nước Việt Nam; tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán; Và luôn có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp

Kiểm toán nội bộ

Quá trình kiểm toán của chúng tôi sẽ luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và Tư vấn nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm Soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của quý Doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam nắm bắt kịp thời các quy định và pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về Kế toán – Tài chính – Thống kê – Thuế trong quản lý kinh tế, góp phần tổ chức tốt hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.

Soát sét hệ thống kế toán

Horizon hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ được cung cấp và uy tín của Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của Horizon luôn luôn thực hiện.

 

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử