Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp của Quý vị bắt buộc phải kiểm toán theo quy định

Doanh nghiệp của Quý vị là một công ty đa quốc gia và đang cần một phương pháp tiếp cận kiểm toán thống nhất toàn cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính

Quý vị đang trong giai đoạn thăm dò, lựa chọn các công ty kiểm toán

Quý vị muốn công ty kiểm toán hiện tại tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ ngoài kiểm toán cho doanh nghiệp và Quý vị cần một công ty kiểm toán mới

Quý vị muốn kiểm toán viên hiểu rõ doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động của Quý vị để tiến hành việc kiểm toán hiệu quả

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử