Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Kinh doanh là đầu tư!

Khi doanh nghiệp có ý tưởng đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư, HORIZON luôn sẵn sàng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

-   Tư vấn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

-   Tư vấn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-   Tư vấn kêu gọi vốn đầu tư thông qua hình thức cổ phần hóa doanh doanh nghiệp đang có dự án khả thi

Lập dự án đầu tư để:

-   Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước

-   Vay vốn ưu đãi của Ngân hàng phát triển

-   Kêu gọi vốn đầu tư

-   Xin thuê đất..

-   Tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử