Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Chúng tôi giúp bạn quản lý tài chính thực sự tốt hơn!

Quản trị Tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính và tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các mục tiêu đó bao gồm: Tối ưu hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường...

Quản trị tài chính là một bộ phận không thể tách rời việc quản trị doanh nghiệp. Bộ phận Quản trị tài chính được hình thành để nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp, hình thành những công cụ quản lý tài chính và đưa ra các quyết định tài chính đúng đẵn và hiệu quả.

Ở các nước có nền kinh tế phát triển, Giám đốc tài chính (CFO) đóng một vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp. Ở Việt Nam hiện nay, các công việc của CFO chủ yếu được các cán bộ quản lý cấp cao hơn làm thay, đó là nhân tố dẫn đến tình hình tài chính của không ít doanh nghiệp trở nên kém hiệu quả.

Với Dịch vụ tư vấn tài chính, HORIZON sẵn sàng trợ giúp các bạn trong quá trình Quản trị tài chính của doanh nghiệp mình bằng những nội dung sau:

 

  • Lập kế hoạch tài chính dài hạn.
  • Phân tích Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính.
  • Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh dưới góc độ tài chính.
  • Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Lựa chọn mô mình tổ chức sử dụng vốn hiệu quả.
  • Phân tích, xác định cơ cấu phân chia lợi nhuận sau thuế.
  • Xác định giá trị doanh nghiệp.

 

 

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử