Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
  • Kiểm toán theo luật định (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản)
  • Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
  • Kiểm toán chi phí hoạt động
  • Kiểm toán nội bộ
  • Định giá doanh nghiệp
  • Soát xét thông tin tài chính
  • Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
  • Soát xét việc tuân thủ pháp luật

 Đồng thời, HORIZON có thể cung cấp các dịch vụ soát xét theo yêu cầu cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc, chia, tách, hợp nhất, sát nhập và giải thể.

 

Quy trình dịch vụ

Tính phí thử