Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã công bố

Đợt 1: Quyết định 149/2001/QĐ-BTC

1 - Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho;

2 - Chuẩn mực số 03 - Tài sản cố...